EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Kluczowe informacje

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu gimnazjalnego w 2018r. przekazujemy Państwu ? rodzicom uczniów klas III gimnazjalnych ? kilka kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ? w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym),
b) struktury egzaminu (podział na części zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu),
c) zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
e) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
f) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej,
g) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,
h) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Pełna treść informacji:

Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018 

Przypominamy również, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:
? Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018
? Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
? przykładowe arkusze egzaminacyjne
? arkusze egzaminacyjne z lat 2012?2017
? sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach

Źródła informacji:

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoterminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018?2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.